O innych Autorach
  1. Damian Czepita – profesor nauk medycznych, specjalista chorób oczu

Alma Mater: Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie.

profesor czepita

Profesor n. med. Damian Czepita, specjalista chorób oczu

Kariera: 1977 – studia na Wydziale Lekarskim (PAM), 1982 – stopień doktorski (PAM), 1989-1994 staże naukowe w USA (roczny staż na University of Pensylvania, trzyletni na Washington University in. St.Louis, dwuletni na Yale University), 1998 – habilitacja, 2007 – tytuł naukowy profesora nauk medycznych. Pracuje na stanowisku profesora zwyczajnego w Katedrze i Klinice Okulistyki Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Członek Polskiego Towarzystwa Okulistycznego – przewodniczący Sekcji Zapobiegania Ślepocie i Rehabilitacji Słabowidzących, członek rady szczecińskiej Fundacji na Rzecz Zapobiegania Ślepocie i Niedowidzeniu. Promotor sześciu przewodów doktorskich, opiekun jednej habilitacji, autor wielu artykułów polskich i zagranicznych, redaktor polskich wydań podręczników z zakresu neurookulistyki, recenzent i członek redakcji pism zagranicznych. A przede wszystkim – wybitny specjalista z zakresu okulistyki, specjalizujący się w takich zagadnieniach jak krótkowzroczność, wady refrakcji, receptory NMDA, neurofizjologia, kora wzrokowa, demodekoza powiek.

♦ Prywatna praktyka: www.czepita.pl ♦ strona naukowa: https://sites.google.com/site/profczepita ♦ wikipedia: http://pl.wikipedia.org/wiki/Damian_Czepita

Czytaj także: ♦ Rola narządu wzroku w przebiegu dysleksji rozwojowej ♦ Okiem okulisty – gry komputerowe i problem wad wzrokuOkiem okulisty – popularne 3-DOkiem okulisty – czy należy badać wzrok dziecka? ♦  Okiem okulisty – światło, komputer i …oczy


2. Grażyna Krasowicz-Kupis – prof. dr hab., psycholog i logopeda

Alma Mater: Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie

kupis

Profesor dr hab. Grażyna Krasowicz-Kupis, psycholog i logopeda

Profesor zwyczajny. Psycholog i logopeda. Absolwentka psychologii na UMCS w Lublinie, tytuł doktora i doktora habilitowanego uzyskała na Uniwersytecie Gdańskim. Wieloletni Kierownik Zakładu Metodologii i Diagnozy Psychologicznej Instytutu Psychologii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, członek honorowy Polskiego Towarzystwa Dysleksji. Dwukrotna stypendystka Oxford University w Wielkiej Brytanii w ramach Oxford Hospitality Scheme na Wydziale Psychologii Eksperymentalnej pod opieka naukową prof. Petera E. Bryanta. Ma za sobą ponad 20 lat praktyki psychologicznej i logopedycznej. W Instytucie Badań Edukacyjnych pracuje od czerwca 2012. Kieruje powstałym w maju br. Zespołem Specyficznych Zaburzeń Uczenia się. W IBE realizuje badania dotyczące wczesnej diagnozy dysleksji rozwojowej. Autorka wielu publikacji poświęconych dysleksji, zagadnieniom czytania i pisania u dzieci oraz rozwoju językowego, m.in. Psychologia dysleksji (PWN 2008) czy SLI i inne zaburzenia rozwoju językowego (GWP 2012).

Czytaj także: ♦ Diagnoza dysleksji rozwojowej (1) ♦ Diagnoza dysleksji rozwojowej (2) – diagnoza objawów

______________________________________________________________________________________________

3. Teresa Rostowska – prof. dr hab., psycholog

prof. dr hab. Teresa Rostowska

prof. dr hab. Teresa Rostowska, psycholog

Profesor zwyczajny. Psycholog. Kierownik Zakładu Badań nad Rodziną i Jakością Życia w Instytucie Psychologii (Uniwersytet Gdański). Autorka wielu prac naukowych z zakresu psychologii małżeństwa i rodziny. Organizatorka wielu konferencji i sympozjów naukowych poświęconych różnym problemom życia małżeńskiego i rodzinnego, w tym Ogólnopolskiej Konferencji „Psychologia w służbie rodziny”.  Prowadzi badania naukowe dotyczące: komunikacji i strategii rozwiązywania konfliktów rodzinnych;  transmisji międzypokoleniowej w rodzinie; rozwojowych, wychowawczych, psychosomatycznych aspektów życia rodzinnego;  psychologicznych aspektów jakości życia małżeńskiego i rodzinnego;  rozwoju predyspozycji muzycznych człowieka. Ceniona promotorka prac naukowych (magisterskich i doktorskich), recenzentka i wykładowca. Jest członkiem kilku towarzystw naukowych polskich i zagranicznych oraz członkiem zespołów redakcyjnych  czasopism naukowych: Rocznik Pedagogiki Rodziny;  Folia Psychologica – UŁ;  Horyzonty Psychologii.  Współpracuje z wieloma ośrodkami akademickimi w Polsce.

Czytaj także:  Proces parentyfikacji w kontekście teorii systemowej Małżeństwo a funkcjonowanie rodziny 


4. Jerzy Vetulani (1936-2017) – profesor nauk przyrodniczych, psychofarmakolog, neurobiolog, biochemik

vetulani

Profesor n.przyrod. Jerzy Vetulani, psychofarmakolog, neurobiolog, biochemik

Psychofarmakolog, neurobiolog, biochemik, profesor nauk przyrodniczych, członek Polskiej Akademii Nauk, Polskiej Akademii Umiejętności i Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Członek honorowy Indian Academy of Neurosciences, doctor honoris causa Śląskiego Uniwersytetu Medycznego i Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.  W latach 1976–2006 kierownik Zakładu Biochemii, a obecnie wiceprzewodniczący Rady Naukowej Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie. Autor kilkuset prac badawczych o międzynarodowym zasięgu, współtwórca hipotezy β-downregulacji jako mechanizmu działania leków przeciwdepresyjnych. W 1983 laureat Międzynarodowej Nagrody Anna Monika II klasy za badania nad mechanizmami działania elektrowstrząsu. Jeden z najczęściej cytowanych naukowców polskich w dziedzinie biomedycyny. Popularyzator nauki, przez ponad dwie dekady redaktor naczelny czasopisma „Wszechświat”. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Ponadto: osobowość sceniczna, konferansjer i jeden ze współtwórców Piwnicy pod Baranami. Działacz opozycji demokratycznej w okresie PRL, członek NSZZ „Solidarność”. Odszedł w 2017 roku.

Czytaj także: ♦ Empatia i agresja – dziwne pomieszanie


5. Maciej Witek – prof. dr hab., kognitywista komunikacji

IMG_1590-225x300

prof. dr hab. Maciej Witek – kognitywista komunikacji

Absolwent studiów filozoficznych (Uniwersytet Jagielloński). Obronił rozprawę doktorską z filozofii (Uniwersytet Zielonogórski), otrzymał stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie nauki o poznaniu i komunikacji społecznej zwanej również kognitywistyką (UMCS). Autor ponad 30 artykułów naukowych oraz dwóch monografii (nagrodzonych Nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego). Laureat Zachodniopomorskiego Nobla. Odbywał liczne staże zagraniczne. Dyrektor Instytutu Filozofii Uniwersytetu Szczecińskiego. Prezes Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego. Obszar zainteresowań – teoria komunikacji, ze szczególnym uwzględnieniem teorii aktów mowy oraz pragmatyki postgrice’owskiej oraz kognitywistyczne modele umysłu, w tym konstruowane przez współczesną kognitywistykę modele kompetencji komunikacyjnej.

Strona: ♦ http://kognitywistyka.usz.edu.pl/mwitek/o-mnie/ ♦http://kognitywistyka.usz.edu.pl/

Czytaj także: ♦ Rozum planujący, rozum improwizujący i prowincjonalizmMyślenie wolne, myślenie szybkie i implikatury konwersacyjne. O zaletach podejścia interdyscyplinarnego  


6. Agnieszka Widera-Wysoczańska – doktor nauk humanistycznych, psycholog

dr n. hum. Agnieszka Widera-Wysoczańska, psycholog kliniczny

Psycholog; adiunkt Zakładu Psychologii Klinicznej i Zdrowia Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego; przez 10 lat wykładowca w SWPS Wrocław; superwizor w zakresie przeciwdziałania przemocy IPZ PTP; superwizor PTT w zakresie stresu pourazowego; psychoterapeuta certyfikowany przez European Association for Psychotherapy; przyznany certyfikat konsultanta w zakresie Psychologii Klinicznej Dziecka w specjalności: pomoc psychologiczna dzieciom ze środowisk dysfunkcyjnych PTP; Specjalista w zakresie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie PARPA; Specjalista w zakresie Terapii Stresu Pourazowego PTT; Trener Treningu Grupowego PTP (do XII 2013); przewodnicząca sekcji Terapii Stresu Pourazowego PTT, członek Rady do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie PARPA (2007 – 2010), autorka kilkudziesięciu naukowych artykułów psychologicznych i czterech książek. Przedstawiciel na terenie Polski  European Society for Trauma and Dissociation, członek European Society for Traumatic Stress Study oraz International Society for Traumatic Stress Study. O lat 90-tych prowadzi szkolenia i terapię w zakresie interpersonalnej traumy i jej konsekwencji (PTSD złożone), w tym przemocy w rodzinie. Specjalizuje się w diagnozie i terapii osób wykorzystywanych seksualnie. Jest powoływana jako biegła sądowa. Od 1987 roku zajmuje się diagnozą i psychoterapią indywidualną i grupową osób (dzieci i dorosłych), które doznały psychologicznego złożonego urazu chronicznego w dzieciństwie. Opracowała i zrealizowała szereg projektów badawczych dotyczących osób pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych, alkoholowych, kazirodczych; międzypokoleniowego przekazywania czynników ryzyka przemocy seksualnej i postaw rodzicielskich w rodzinie oraz mechanizmów zaprzeczania u sprawców przemocy domowej.

♦ Prywatna praktyka: Instytut Psychoterapii Traumy, Rozwoju i Szkoleń

Czytaj także: ♦ Psychoterapia integracyjna osób po urazie chronicznym doznanym w dzieciństwie ♦ Gdy minie pierwszy szok. O terapii dziecka wykorzystanego seksualnie ♦ Diagnoza psychologiczna dziecka wykorzystanego seksualnie i jego rodzinyDoceńmy rolę ojcaTen straszny bliskiZaburzone rodzicielstwo jako konsekwencja kazirodztwa doznanego w dzieciństwie ♦ Wpływ urazów chronicznych doznanych w dzieciństwie na problemy zdrowotne kobiety ♦ Czas nie ten sam dla wszystkich


7. Karolina Rajewska-Rynkowska – doktor nauk społecznych, psycholog

karolina_rajewska

dr n. społ. Karolina Rajewska-Rynkowska, psycholog

Dr Karolina Rajewska-Rynkowska w 1996 roku ukończyła psychologię na UAM w Poznaniu, specjalność psychologia kliniczna. Szkoliła się w zakresie NLP, analizy transakcyjnej, terapii Gestalt i teorii relacji z obiektem. Obecnie w trakcie czteroletniego szkolenia z Analizy Bioenergetycznej (metoda psychoterapii uwzględniająca pracę z ciałem stworzona przez Aleksandra Lowena) przygotowującego do uzyskania certyfikatu wydawanego przez Międzynarodowy Instytut Analizy Bioenergetycznej. W przebiegu swej praktyki zawodowej prowadziła diagnozę i terapię psychologiczną dzieci i dorosłych w poradniach publicznych, jak również w środowisku klinicznym oraz zajmowała się szeroko rozumianą edukacją psychologiczną w obszarze akademickim i biznesowym. Obecnie w pracy terapeutycznej skupia się na relacji z osobami dorosłymi doświadczającymi trudności w różnych obszarach życia. Jej metoda opiera się na szczególnym uwzględnianiu związku  psychiki i ciała osoby. Związek ten traktuje jako kluczowy czynnik prowadzący do zdrowia i rozwoju osobistego klienta. Swoją pracę poddaje systematycznej superwizji indywidualnej i grupowej. Należy do Stowarzyszenia Polski Instytut Analizy Bioenergetycznej oraz The International Institute for Bioenergetic Analysis. Autorka licznych publikacji naukowych i popularno-naukowych.

Czytaj także: ♦ Autoprezentacja w pracy z ludźmiSposób na stres (1) Sposób na stres (2) – samospełniająca się przepowiednia i myślenie pozytywne ♦ Komunikacja niewerbalna w kontakcie z klientem ♦ Różnice w komunikacji mężczyzn i kobiet ♦ Motywacja do pracy i w pracy ♦ Vademecum sprzedaży bezpośredniej (1): sztuka rozmowy z klientem ♦ Vademecum sprzedaży bezpośredniej (2) – planowanie rozmowy cd. ♦ Bariery komunikacyjneVademecum sprzedaży bezpośredniej (3) – etapy indywidualnego spotkania sprzedażowego cz. I

Wykład: Odzyskać grunt pod nogami


8. Magdalena Chęć – doktor nauk społecznych, psycholog

dr n.społ. Magdalena Chęć

dr n. społ. Magdalena Chęć, psycholog

Absolwentka Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego (2001r.), studiów podyplomowych w zakresie pedagogiki (2004r.) oraz studiów doktoranckich w dziedzinie psychologii (2009r.). Od 2001r. pracuje jako psycholog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4 w Szczecinie. Od 2011r. zatrudniona w Zakładzie Psychologii Klinicznej i Psychoprofilaktyki Instytutu Psychologii (Uniwersytet Szczeciński) na stanowisku adiunkta. Współautorka artykułów naukowych i prac badawczych prezentowanych na konferencjach naukowych. Pracowała na Dziennym Oddziale Psychiatrycznym w ZOZ MSWiA. Brała udział w projektach współfinansowanych przez UE (MOPR w ramach projektu „Aktywna Integracja”; Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna „Akademos” – projekty: „Jutro w Twoich rękach” oraz „Przystań na pracę”). Ukończyła wiele kursów w zakresie pomocy psychologicznej dla dzieci i dorosłych. Prywatnie mama 10-letniego Patryka i żona Łukasza. Interesuje się muzyką, tańcem (posiada najwyższą, międzynarodową klasę taneczną „S”), a zimą lubi jeździć na snowboardzie

Czytaj także:  Doniesienie z badań: funkcjonowanie w związku młodych dorosłych ♦ Funkcjonowanie w rodzinie młodzieży należącej do subkultury Emo ♦ Badania: Postawy rodzicielskie a przekonania rodziców na temat pomocy psychologicznej dla dzieci  


9. Karol Karasiewicz – doktor nauk społecznych, psycholog

karol-karasiewicz

dr n. społ. Karol Karasiewicz

Psycholog społeczny, adiunkt – w Zakładzie Psychometrii i Statystyki (Instytut Psychologii, Uniwersytet Gdański), zatrudniony w Pracowni Statystyki i Psychometrii. Pracę doktorską pod kierunkiem Hanny Brycz obronił w 2009 roku. Interesuje się wiedzą człowieka o sobie i jej przełożeniem na kontrolę zachowań. Komentarz redaktora [EŁ] : ponieważ dr Karol Karasiewicz „miga się” w przysłaniu swojego dossier, dodam – jest nie tylko psychologiem społecznym, ale i niezwykłym statystykiem – twórczym, niesztampowym, o rozległej wiedzy, umiejącym „rozgryźć” każdy problem, ciekawie go przedstawić i znaleźć zależności nawet tam, gdzie ich nikt nie szuka. Opracował psychometryczną stronę wielu testów psychologicznych,  jest autorem wielu publikacji.

Czytaj także:  ♦ Czy dorośli nie mają intuicji?  ♦ Homo Statisticus?


10. Sylwia Olszewska – doktor nauk społecznych, psycholog

olszewska

dr n. społ. Sylwia Olszewska, psycholog

Psycholog biznesu, trener, coach. Absolwentka UAM w Poznaniu, UG w Gdańsku, Studium Menedżerskiego ARG w Poznaniu, Institut Francais de Gestion (I.F.G.) w Warszawie, Instytutu Terapii Gestalt w Krakowie. Trener technik NLP i RTZ (Racjonalna Terapia Zachowań). Ukończone szkolenie „Akredytowany coach”, zgodnie ze standardami ICF oraz etyką zawodu coacha, uzgodnioną przez Polską Izbę Firm Szkoleniowych. Pracuje zgodnie ze standardami ICF. Posiada 15-letnie doświadczenie w projektowaniu i realizowaniu autorskich szkoleń psychologicznych dla firm, urzędów, instytucji, rządowych i pozarządowych. Specjalizuje się w szkoleniach dotyczących kształtowania kompetencji menedżerskich  (m.in. takich, jak: przywództwo i kierowanie zespołem, ocena pracowników, rozwiązywanie konfliktów w organizacji,  coaching) oraz kompetencji miękkich (m.in. komunikacja, autoprezentacja, przemówienia publiczne, techniki wywierania wpływu, techniki sprzedaży i negocjacji). Teoretyk i praktyk z zakresu psychologii biznesu, zarządzania, public relations, psychologii zdrowia, zastosowania psychologii pozytywnej w organizacji. Propaguje psychoprofilaktykę, w szkoleniach inspiruje do rozwoju osobistego i zawodowego, kreatywności, pozytywnego myślenia. Stosuje nowoczesną metodę stymulacji pracy umysłu EEG-Biofeedback. Od 14 lat współpracuje z Uczelniami Wyższymi w Szczecinie: WSH, ZPSB, Uniwersytetem Szczecińskim, obecnie Wyższą Szkołą Bankową – jako wykładowca z zakresu psychologii organizacji, zarządzania i biznesu, doradztwa zawodowego i personalnego, pomocy psychologicznej. Właścicielka Creative Training – szkolenia i rozwój.

♦ Prywatna praktyka, szkolenia: www.creativetraining.pl

Czytaj także:♦ Osobowość a style radzenia sobie ze stresem menedżerów ochrony osób i mienia ♦ Style uczenia się i metody aktywizujące w edukacji dorosłychJak zwiększyć motywację do zmiany nawyków żywieniowych?


11. Dariusz Skowroński – doktor nauk humanistycznych, psycholog i seksuolog kliniczny

dr Dariusz Skowroński, psycholog, seksuolog kliniczny

dr Dariusz Skowroński, psycholog i seksuolog kliniczny

Magister psychologii (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, 1995), doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki (Wydział Studiów Edukacyjnych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, 2002), seksuolog kliniczny (Polskie Towarzystwo Seksuologiczne, Warszawa, 2003) i psychoterapeuta (The National Council of Psychotherapists, Wielka Brytania, 2009). Ukończył dodatkowo szereg szkoleń i studiów podyplomowych (1996-2009), w Polsce i za granicą, umożliwiających pracę w zakresie poradnictwa i psychoterapii. Dzieli pracę akademicką jako wykładowca i badacz w obszarze psychologii klinicznej, seksuologii i pedagogiki z pracą terapeutyczną i kliniczną w gabinecie oraz jako trener treningów grupowych i warsztatów psychologicznych, pracując za granicą (Australia, Japonia). Autor licznych publikacji. Obecnie mieszka i praktykuje w Japonii.

Prywatna praktyka: dariusz.skowronski@poradnictwo-psychologiczne.pl ♦ www.poradnictwo-psychologiczne.pl ♦  www.bright-life-counselling.com

Czytaj także: Jak oceniać wiarygodność dziecka- ofiary przemocy seksualnej?  ♦ Inny punkt widzenia – psycholog z komputera


12. Elżbieta Pieńkowska – doktor nauk społecznych, psycholog

dr n.społ. Elżbieta Pieńkowska

Psycholog-praktyk z wieloletnim doświadczeniem w pracy z młodzieżą, adiunkt w Zakładzie Psychologii Rozwoju Człowieka (Uniwersytet Szczeciński). Ukończyła Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu ( magisterium – 1999, doktorat – 2013) oraz odbyła studia podyplomowe –  Podyplomowe Studium Wychowania Seksualnego (Wydział Rehabilitacji w Warszawie – 2008) oraz Studia Podyplomowe „Pomoc Seksuologiczna w Zakresie  Seksuologii”  (UAM). Specjalizuje się w psychologii rozwojowej i seksuologii rozwojowej. Do jej zainteresowań naukowych zaliczają się: procesy rozwoju człowieka, czynniki powodzenia i czynniki ryzyka rozwoju, zaburzenia rozwoju w okresie dzieciństwa i dorastania; procesy socjalizacji i  metody edukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną; uwarunkowania środowiskowe kształtujące seksualność. Autorka publikacji naukowych i popularnonaukowych.

Czytaj także: ♦ Kilka słów o trudnej sztuce wychowywania własnych dzieci ♦ Samookaleczenia bez podłoża suicydalnego w okresie dorastania ♦ Wyzwania i odpowiedzialność w rozwoju seksualnym osób niepełnosprawnych intelektualnie


13. Andrzej Margasiński – doktor nauk społecznych, psycholog kliniczny

foto

dr Andrzej Margasiński, psycholog kliniczny

Ukończył Uniwersytet Jagielloński (mgr psychologii) i Studium Pomocy Psychologicznej PTP. Doktorat z psychologii uzyskał na KUL. Pracował w Klinice Psychiatrii AM w Krakowie i na Oddziale Psychiatrycznym Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie. Od 1987 pracuje jako nauczyciel akademicki w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie (w latach 2003 – 2008 pełnił funkcję dziekana Wydziału Pedagogicznego AJD). Od 2005 prowadzi prywatny Ośrodek Psychologiczno-Szkoleniowy Bene Vitae, zajmując się warsztatami szkoleniowymi i treningami dla firm (komunikacja, asertywność, negocjacje, doradztwo medialne). Przebywał na stypendiach i wymianach zagranicznych (Niemcy, Słowacja, Ukraina). Działacz NSZZ „Solidarność”.
Autor adaptacji znanego testu psychologicznego D.H. Olsona FACES IV – SOR/Skale Oceny Rodziny.

Prywatna praktyka/strona: http://www.benevitae.com, http://www.andrzejmargasiński.com

Czytaj także: ♦ Badania: Pułapki diagnozy psychologicznej na przykładzie Efektu Barnuma i tzw. Syndromu Dorosłych Dzieci z Rodziny Dysfunkcyjnej  Współuzależnienie po 30 latachHomofobia, homouprzedzenie czy homosceptycyzm?Homofobia – co to znaczy?  ♦ Krytyka: Antropologia Judith Butler a jej konsekwencje edukacyjno-wychowawcze ♦ O manipulacji w psychoterapii


14. Witalia Szebanowa – doktor nauk społecznych, psycholog

Witalia foto

dr Witalia Szebanowa, psycholog

Doktor nauk psychologicznych, aktualnie również profesor Katedry Praktycznej Psychologii Uniwersytetu w Chersoniu (Ukraina), członkini Ukraińskiego Związku Psychoterapeutów,  Międzynarodowego Stowarzyszenia Psychologów Dziecięcych, Psychiatrów i Psychoterapeutów oraz Ukraińskiego Stowarzyszenia Psychologów Mediów i Nauczycieli Mediów.
Obroniła pracę doktorską nt. „Psychologii zachowań żywieniowych”, autorka pracy habilitacyjnej „Diagnoza i korekta zachowań agresywnych młodszych uczniów z zaburzeniami psychicznymi”.
Sfera zainteresowań naukowych: psychoprofilaktyka, psychohigiena i zdrowie psychiczne; psychokorekta i psychoterapia dla dzieci i dorosłych, psychologia narracyjna i psychoterapia, mediopsychologia, psychotrauma i pomoc psychologiczna jednostki w sytuacjach kryzysowych i traumatycznych.
Czytaj także: ♦ Копінг-поведінка у сучасних психологічних дослідженнях (Coping behavior in current psychological research)

15. Magdalena Grabowska – doktor nauk humanistycznych, psycholog i seksuolog

dr Magdalena Grabowska, psycholog i seksuolog

dr Magdalena Grabowska, psycholog i seksuolog

Magister psychologii (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu), doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii (Instytut Psychologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu). Ukończyła studium podyplomowe II stopnia w zakresie wychowania seksualnego w Studium Wychowania Seksualnego w Warszawie pod kierunkiem prof. dra hab. Z. Lwa-Starowicza. Posiada certyfikat specjalisty w zakresie edukacji seksualnej Instytutu Zdrowia Seksualnego Towarzystwa Rozwoju Rodziny. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i członkiem Zarządu Sekcji Psychologii Rozwojowej PTP. Pracuje jako pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz jako psycholog-praktyk i seksuolog.

Prywatna praktyka/strona: http://www.psycholog-bydgoszcz.jky.pl, http://www.psycholog-z-bydgoszczy.blogspot.com

Czytaj także: ♦ Erekcja w reklamie, czyli o szkodliwych mitach…


16. Magdalena Górska – magister psychologii

Magda-G

Magdalena Górska, psycholog

Psycholog, absolwentka psychologii klinicznej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i psychoterapeutka (absolwentka Czteroletniego Kursu Psychoterapii w Polskim Instytucie Ericksonowskim), certyfikowana psychoterapeutka terapii analitycznej Sandplay  („Terapia w Piaskownicy”), nauczyciel mianowany. Zajmuje się psychoterapią indywidualną dzieci, młodzieży, terapią rodzinną, interwencją w kryzysie oraz poradnictwem psychologicznym.

Czytaj także: „Skrypty i strategie w hipnoterapii dzieci”, fragment książki L. Hudson  ♦ Terapia w Piaskownicy – psychoterapeutyczne podejście do psychiki, fragment książki D. Kalff: Część I (historia Sandplay), Część II (Charakterystyka metody)


Możliwość komentowania jest wyłączona.